ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Празничната промоционална игра „МИХАЛКОВО – СЪБЕРИ 6 ПРОМОЦИОНАЛНИ ЕТИКЕТА И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ НАГРАДИ“, наричана по-нататък ИГРАТА, се организира и провежда от МВМ ГРУП ООД, с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолян, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на ИГРАТА, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.mihalkovo.com за целия период на ИГРАТА.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.mihalkovo.com

2.4. С участието си в ИГРАТА участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на ИГРАТА.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРАЗНИЧНА ИГРА

3.1. ИГРАТА се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В ИГРАТА имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България , с изключение на служителите на „МИХАЛКОВО“ АД, ТПК„МИХАЛКОВО“ , „МВМ ГРУП“ ООД, рекламната агенция, свързана с ИГРАТА, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. ИГРАТА стартира на 4.12.2017 г. и продължава до 15.01.2018 г. или до изчерпване на количествата бутилки ГАЗИРАНА ВОДА „МИХАЛКОВО“ И ИЗВОРНА ВОДА „МИХАЛКОВО“ ОТ 1.5 l с промоционални етикети.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки ИЗВОРНА ВОДА „МИХАЛКОВО“ И ГАЗИРАНА ВОДА „МИХЛАКОВО ОТ 1.5 l с промоционални етикети.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в ИГРАТА, са следните:

  • 11 БЛЕНДЕРА
  • 3 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЧАНТИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

8.1. Закупете 1.5 l ИЗВОРНА ИЛИ ГАЗИРАНА ВОДА „МИАЛКОВО“ с промоционален етикет. Разлепете етикета. Съберете 6 етикета от водата с промоционални етикети и изпратете с трите си имена и телефон за връзка на адрес:

Пловдив 4000
Ул. Съборна 7
Сол Комюникейшънс ЕООД
За Празничната игра на Михалково

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се теглят на 17.01.2018 в присъствието на нотариус и се обявяват в сайта на Михлаково www.mihalkovo.com и на Фейсбук страницата на Михалково.

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на етикети.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху етикети не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил етикетите.

10.3. Всички предявени етикети подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

10.4. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14.1. С участието в тази ИГРА участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с ИГРАТА, а също и в период от 6 месеца след края й.

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти