На 23.02.2017 г. в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурент­носпособ­ност" на Министерството на икономиката в София българската фирма "Михалково" АД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020, процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG6RFOP002-2.002 "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" по проектно предложение "Съвременен управленски подход в Михалково АД".

Общата стойност на проектното предложение е 415 000 лв., като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 290 500 лв. и 124 500 лв. е съфинансиране.

Предвидените инвестиции ще се насочат към развитие на управленския капацитет на компанията чрез въвеждане на съвременни решения, допринасящи за постигането на по-висока ефективност и ефикасност, както и цялостна оптимизация на производствения процес в "Михалково" АД.

Предвиждат се дейности по:

  • въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 9001:2015;
  • използване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите във фирмата;
  • разработване и въвеждане на ERP система;
  • инвестиции в ново оборудване, необходимо за въвеждането и функционирането на ERP системата.

Чрез изпълнението на заложените дейности в проекта "Михалково" АД ще изпълни своята цел за подобряване на капацитета на предприятието, увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал, както и осигуряването на обективни гаранти за качество на продуктите, услугите и процесите, спазвайки изискванията за опазване на околната среда.

Организационните иновации, които ще се въведат със средствата от спечеления проект, ще интегрират нов подход в разходване на ресурсите, оптимално използване на човешкия капитал, повишавайки в същото време удовлетвореността от работата, прогнозиране на бъдещите разходи за постигане на устойчив растеж за фирмата.

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти