Основна цел на настоящия проект е насочена към развитие и укрепване на управленския капацитет на Михалково АД чрез използване на специализирани услуги и постигане на растеж в предприятието, чрез използване на услуги за внедряване на ИКТ.

За постигане на така формулираната цел, дейностите по проекта включват въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 9001:2015, използване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в Михалково АД, разработване и въвеждане на ERP система, както и инвестиции в ново оборудване, необходимо за въвеждането и функционирането на ERP системата.

Въвеждането на организационни иновации в предприятието цели интегриране на нов подход в разходването на ресурсите, оптималното използване на човешкия капитал, повишавайки в същото време удовлетвореността от работата, дистрибуцията и прогнозирането на бъдещите разходи, което да доведе до изпълнението поставената Обща цел, а от там и до постигането на устойчив растеж за предприятието. Очакван резултат от реализацията на настоящия проект, който е насочен към развитие на управленския капацитет на Михалково АД е същественото подобряване на капацитета на предприятието, за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари.

Обща стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 415 000.00 лв., от които 246 925.00 лв. европейско и 43 575.00 лв. национално съфинансиране.

Краен срок за изпълнение на проекта: 13.09.2018 г.

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти