На 09.06.2016 г., в рамките на проект „Подобряване на производствения процес и повишаване на капацитета за бутилиране на изворна (тиха) и естествено газирана минерална вода „Михалково”, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ бе сключен договор за Доставка на бутилираща линия за тиха и газирана вода в ПЕТ бутилки с машинна производителност 12 000 бутилки/час на база 0,5 л., между „Михалково“ АД, в качеството му на възложител и „Сибекс Инженеринг“ ЕООД. Договорът за доставка е със срок на изпълнение 8 месеца, считано от датата на подписването му.

Проектът се реализира в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0716-C01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти