Михалково АД, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, реализира проект насочен към постигането на основната цел на дружеството в средносрочен план

– увеличаване на капацитета за бутилиране на минерална вода и подобряване на производствения процес в основните му технологични етапи – плакнене, пълнене и затваряне на бутилките минерална вода, етикиране и автоматично опаковане в стекове, както и палетизиране на готовата продукция при увеличаване на прецизността и производителността на тези основни за технологичния процес, операции. За постигането на тези цели, проектът включва дейности за подобряване на производствения процес, както и за повишаване на ресурсната ефикасност и ефикасност на производството чрез извършването на комплексна инвестиция за въвеждане на нова бутилираща линия за тиха и газирана вода в ПЕТ бутилки с вместимост 0,5 л. и 1,5 л. Тези дейности ще осигурят увеличаване на производствения ни капацитет до 12 000 бутилки/час на база 0,5 л. и 8 000 бутилки/час на база 1,5 л., повишаване на производителността на цялостния процес на бутилиране, етикиране и опаковане на крайната продукция с 39,72 % като пряк резултат от инвестицията.

Обща стойност на допустимите разходи по проекта възлиза на 1 665 657.00 лв., от които 849 485.07 лв. европейско и 149 909.13 лв. национално съфинансиране.

Краен срок за изпълнение на проекта: 23.03.2017 г.

 

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти