Михалково АД, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, реализира проект насочен към постигането на основната цел на дружеството в средносрочен план

В рамките на „Ден на отворените врати” на 19.02.2016 г., петък, от 10 часа, Михалково АД отправя покана към обществеността да посети производствената му база в с. Михалково, Община Девин. На място ще бъде дадена информация за изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0716-C01 „Подобряване на производствения процес и повишаване на капацитета за бутилиране на изворна (тиха) и естествено газирана минерална вода „Михалково”.

Днес, 11.04.2016 г., "Михалково" АД обявява тръжна процедура за Доставка на бутилираща линия за тиха и газирана вода в ПЕТ бутилки с машинна производителност 12 000 бутилки/час на база 0,5 л. – 1 брой, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0716-C01, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 15 април 2016 г. (петък), в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“, която се провежда от 28-те Областни информационни центъра, Областен информационен център – Смолян проведе „Ден на отворените врати“ в производствената база на минерална вода „Михалково“ – с. Михалково.

Експертите на центъра заедно с младежи, стажанти и предприемачи направиха обиколка на производствената база, като първо посетиха мястото, от което извира естествено газираната минерална вода с температура 24°С.

На 09.06.2016 г., в рамките на проект „Подобряване на производствения процес и повишаване на капацитета за бутилиране на изворна (тиха) и естествено газирана минерална вода „Михалково”, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ бе сключен договор за Доставка на бутилираща линия за тиха и газирана вода в ПЕТ бутилки с машинна производителност 12 000 бутилки/час на база 0,5 л., между „Михалково“ АД, в качеството му на възложител и „Сибекс Инженеринг“ ЕООД. Договорът за доставка е със срок на изпълнение 8 месеца, считано от датата на подписването му.

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти