„КУПИ СТЕК ОТ 0.5 ИЛИ 1.5 Л ИЗВОРНА ВОДА МИХАЛКОВО

И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ ПОВЕЧЕ ОТ 3000 НАГРАДИ“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

Възложител и организатор на Играта е МИХАЛКОВО АД (“Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук“Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес http://www.mihalkovo.com .

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес http://www.mihalkovo.com .

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България - само в малки магазини в районите, в които се дистрибутира водата и които са обозначени с рекламни плакати на играта.

РАЗДЕЛ 3. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИГРАТА

Играта ще се провежда в периода 15.06 – 15.07.2019 или до изчерпване количеството на скреч картите в магазините.

Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Желаещите да участват в играта следват следните правила:

  1. Да закупят стек от 0.5 или 1.5 л изворна вода „Михалково от магазини, в които има обявена игра с промоционални плакати.
  2. Срещу тази покупка клиентът получава правото да изтегли скреч карта от каса на съответния магазин в рамките на 1 (един) час от часа, указан върху касовата бележка с покупка на стек от 0.5 л или 1.5 л изворна вода МИХАЛКОВО.
  3. При печеливша скреч карта всеки участник предоставя на касата или на упълномощено лице в магазина скреч картата и касовата бележка, удостоверяваща покупката. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка за покупка на стек 0.5 л или 1.5 л изворна вода Михалково.
  4. Ако в скреч зоната е изписано "ПЕЧЕЛИШ хавлиена кърпа", „ПЕЧЕЛИШ рекламна раничка“, ПЕЧЕЛИШ рекламна чаша“, участникът печели съответната награда и я получава на място. Ако в скреч зоната е изписано "ОПИТАЙ ПАК", участникът не печели награда.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валидна се счита всяка печеливша скреч карта, получена при покупка на продукти – ИЗВОРНА ВОДА с марката Михалково, при която е представена касова бележка, спазващa изискванията по Раздел 4, и при която са посочени необходимите данни по Раздел 4.

Всички награди  ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта, заедно с  касовата бележка до един час от извършването на покупката. Скреч карти няма да могат да бъдат предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка, както и  по-късно от един час от осъществяването на покупката.

Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалидна касова бележка.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от играта и всички действия, извършвани с цел да бъдат заблудени организаторите на играта. При установяването на такива действия, участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Наградите са следните:

  • Хавлиени кърпи – 500 бр.
  • Рекламни ранички – 1000 бр.
  • Рекламни чаши – 1501 бр.

Не се допуска размяна на награди за техните парични еквиваленти.

Всички награди  ще бъдат раздавани на място в съответния обект, в който е направена покупката, само на клиенти, които представят печелившата скреч карта заедно с  касовата бележка до един час от извършването на покупката. Скреч карти няма да могат да бъдат

предавани за подарък в други обекти, участващи в промоцията, различни от мястото на покупка, както и  по-късно от един час след осъществяването на покупката.

Всички печеливши скреч карти след определения краен срок на играта се считат за невалидни.- 

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

Всички печеливши скреч карти след определения краен срок на Играта се считат за невалидни.

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

 РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие в играта има всяко физическо лице, закупило стек от 0.5 или 1.5 л изворна вода „Михалково“ от фамилни магазини в районите, в които се дистрибутира водата и обозначени с промоционални плакати.

В играта не могат да участват служителите на ТПК МИХАЛКОВО, МИХАЛКОВО АД и ПР агенция „СОЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе фирми.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 10: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 РАЗДЕЛ 11. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес http://www.mihalkovo.com  за периода на Играта.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби.

РАЗДЕЛ 12. ГРАДОВЕ, В КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА ИГРАТА

гр. Пловдив, гр. Карлово, гр. Асеновград, гр. Раковски, гр. Стамболийски, гр. Пазарджик, гр. Велинград, гр. Панагюрище, гр. Пещера, гр. Сърница, гр. Смолян, гр. Мадан, гр. София, гр. Русе, гр. Разград, гр.Варна, гр.Бургас, гр. Силистра, гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Сливен, гр. Ямбол, гр. Кърджали, гр. Златоград, гр. Хасково, гр. Харманли и гр. Димитровград.

ПАРТНЬОРИ / ЧЛЕНСТВО:

bsda logo
ahk bulgarien
Кристално чисти